Polisi Kualiti

Ditulis oleh Super User. Posted in Statik

Adalah menjadi POLISI Kolej Poly-Tech MARA Sdn.Bhd (KPTMSB) sebagai sebuah Institusi Pengajian Tinggi Swasta milik penuh MARA untuk menawarkan perkhidmatan pembelajaran dan pengajaran yang sentiasa memenuhi keperluan serta melepasi jangkaan pelanggan berdasarkan kepada prinsip berikut:

1. Keperluan pelanggan dikenalpasti secara efisien bagi memastikan KPTM mempunyai keupayaan memberi perkhidmatan yang memenuhi jangkaan pelanggan.

2. Keperluan semua pihak berkepentingan KPTM difahami supaya perkhidmatan KPTM dapat diberikan secara profesional.

3. Semua proses yang dipraktikkan di KPTM ditentukan, diberi sumber yang mencukupi didokumenkan, dipantau dan diukur bagi memastikan kepatuhan dan pencapaian kepada:

     a. Keperluan Pelanggan

     b. Visi, Misi dan Objektif Organisasi

     c. Keperluan statuori dan regulatori berkaitan.

4. Semua kakitangan KPTM adalah kompeten untuk melaksanakan kerja dalam bidang mereka samada melalui pencapaian akademik, latihan dan pengalaman.

5. Mekanisma efektif digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan supaya KPTM merealisasikan komitmen kepada penambahbaikan berterusan.

6. Risiko dan peluang yang berkaitan dikenapasti dan diambil tindakan bagi memastikan KPTM sentiasa mampu mencapai objektifnya.

7. Perkongsian bijak bersama pembekal luar dan pihak berkepentingan diwujudkan bagi meningkatkan mutu perkhidmatan.

Bagi memenuhi polisi ini, KPTM telah melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti berpandukan keperluan ISO9001:2015 yang disokong dan didokong oleh semua lapisan kerja KPTM. Semua kakitangan KPTM adalah komited untuk merealisasikan Polisi Kualiti ini.